افزونه کانال تخفیف

افزونه کانال تخفیف

جستجوی خودکار کد تخفیف برای صدها فروشگاه اینرنتی

What is افزونه کانال تخفیف?

افزونه کانال تخفیف is a Firefox add-on that allows for automatic discount code search for hundreds of online stores. Find the best deals without the hassle of searching manually.

Merlin
Stats
Stats date:
Users: 11 ▲ 1
Rating: 5.00 (1)
Version: 1.0 (Last updated: 2021-05-31)
Creation date: 2021-05-30
Weekly download count: NaN
Firefox on Android: No
Manifest version: 2
Permissions:
  • tabs
  • https://api.offch.com/
Size: 245.34K
Risk impact: Moderate risk impact
Risk likelihood: Low risk likelihood

Other platforms

Not available on Chrome
Not available on Edge

ChromeStats Rank

Merlin
User reviews
good off shopping
by instali, 2022-09-02
View all user reviews
Safety
Risk impact

افزونه کانال تخفیف may not be safe to use and it requires some risky permissions. Exercise caution when installing this add-on. Review carefully before installing.

Risk likelihood

افزونه کانال تخفیف has earned a fairly good reputation and likely can be trusted.

Subscribe to the premium plan to see more risk analysis details