ضد فیشینگ درگاه های بانکی

ضد فیشینگ درگاه های بانکی

این افزونه درگاه های جعلی پرداخت بانکی را شناسایی کرده و هشدار می دهد

Stats
Users: 375 ▲ 29
Rating: 4.43 (46)
Version: 1.6.1 (Last updated: 2021-03-17)
Creation date: 2018-07-09
Weekly download count: 1
Firefox on Android: Yes
Risk impact: Moderate risk impact
Risk likelihood: Low risk likelihood
Manifest version: 2
Permissions:
  • <all_urls>
  • notifications
Size: 2.56M
Stats date:

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Firefox add-ons? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Firefox Browser Add-ons.
Chrome-Stats extension
Summary

افزونه ضد فیشینگ درگاه بانکی، توسط مرکز آپا دانشگاه سمنان با هدف شناسایی و آگاه ساختن سرویس‌گیرنده وب از درگاه‌های جعلی پرداخت اینترنتی ساخته شده است. با فعال بودن این افزونه و هنگام هدایت کاربر به صفحات پرداخت اینترنتی در یک سایت، به صورت خودکار اصل بودن یا فیشینگ بودن آن صفحه تشخیص داده شده و پیام مناسبی به کاربر نمایش داده می‌شود.

Safety
Risk impact

ضد فیشینگ درگاه های بانکی may not be safe to use and it requires some risky permissions. Exercise caution when installing this add-on. Review carefully before installing.

Risk likelihood

ضد فیشینگ درگاه های بانکی has earned a fairly good reputation and likely can be trusted.

Upgrade to see risk analysis details
Screenshots