Phân tích từ khóa - Keyword Planner

Phân tích từ khóa - Keyword Planner

Cung cấp đầy đủ các chỉ số quan trọng như: khối lượng tìm kiếm, độ khó từ khóa, mức độ cạnh tranh, dự báo nhu cầu tìm kiếm ...

Phân tích từ khóa - Keyword Planner promo image
What is Phân tích từ khóa - Keyword Planner?

Phân tích từ khóa - Keyword Planner is a Vietnamese version of the keyword analysis tool. It offers keyword suggestions, estimates advertising costs and effectiveness, and provides various metrics such as search volume, trends, keyword difficulty, and bidding price ranges. It also categorizes keywords into questions/non-questions and precise/expanded/related keywords.

Merlin
Stats
Stats date:
Users: 10
Rating: 1.00 (1)
Version: 1.0.2 (Last updated: 2020-03-06)
Creation date: 2020-03-06
Weekly download count: 1
Firefox on Android: No
Manifest version: 2
Permissions:
  • storage
Size: 342.73K
Email: Click to see
URLs: Website
Risk impact: Moderate risk impact
Risk likelihood: Low risk likelihood

Other platforms

Not available on Chrome
Not available on Edge
Merlin
Summary

Công Cụ Phân tích từ khóa - Keyword Planner Phiên Bản Việt

  • Gợi ý ngay khi bạn tìm kiếm trên Gooogle
  • Gợi ý hàng ngàn từ khóa
  • Ước tính chi phí và hiệu quả quảng cáo trong 30 ngày tiếp theo của từ khóa
  • Đầy đủ chỉ số: lượt tìm kiếm, xu hướng, độ khó từ khóa, giá thầu cao nhất và thấp nhất
  • Phân loại từ khóa: câu hỏi, không câu hỏi
  • Phân loại từ khóa: chính xác, mở rộng, liên quan
User reviews
bên chromnium vẫn hoạt động tốt, nhưng bên lỗi rồi team ơi
by Khang, 2020-04-06
View all user reviews
Safety
Risk impact

Phân tích từ khóa - Keyword Planner may not be safe to use and it requires some risky permissions. Exercise caution when installing this add-on. Review carefully before installing.

Risk likelihood

Phân tích từ khóa - Keyword Planner has earned a fairly good reputation and likely can be trusted.

Subscribe to the premium plan to see more risk analysis details
Screenshots