WebApps Persian improver

WebApps Persian improver

تجربه بهتر وب برای پارسی زبانان جهان

WebApps Persian improver
Stats
Users: 57 ▲ 6
Rating: 5.00 (3)
Version: 2.2.7 (Last updated: 2024-02-13)
Creation date: 2023-09-09
Weekly download count: 4
Firefox on Android: No
Risk impact: Moderate risk impact
Risk likelihood: Moderate risk likelihood
Manifest version: 2
Permissions:
  • storage
Size: 89.19K
Stats date:

Other platforms

Not available on Chrome
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Firefox add-ons? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Firefox Browser Add-ons.
Chrome-Stats extension
Summary

ویژگی‌های اصلی:

بهبود نمایش متون مختلط تبدیل تاریخ های میلادی به شمسی استفاده از فونت های زیبا پارسی

توجه: این افزونه توسط توسعه‌دهندگان مستقل توسعه داده شده و با جیرا یا فایرفاکس در ارتباط رسمی نیست

User reviews
by staghavi, 2024-06-01

by staghavi, 2024-06-01

Work fine and very efficient
by Mohammad Majidi, 2023-11-20
View all user reviews
Safety
Risk impact

WebApps Persian improver may not be safe to use and it requires some risky permissions. Exercise caution when installing this add-on. Review carefully before installing.

Risk likelihood

WebApps Persian improver is probably trust-worthy. Prefer other publishers if available. Exercise caution when installing this add-on.

Upgrade to see risk analysis details